VI. Valná hromada Eye-T.cz

23. září 2015

Logo Eye-T.cz

V sobotu 19. září 2015 se v Úpici konala VI. Valná hromada spolku Eye-T.cz. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla jednoznačně splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu spolku schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

Zasedání dále schválilo dva důležité body, které předložil předseda v rámci slaďování administrativních náležitostí s novým občanským zákoníkem. Valná hromada schválila nový název spolku (de facto jeho úpravu), a sice Eye-T.cz, z. s. Rovněž bylo schváleno nové znění Stanov. Obě změny nabydou účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.

Nejen na základě výše zmíněných změn členové ve svém závěrečném usnesení pověřili předsedu informovat členskou schůzi při příštím zasedání o aktuálním stavu provedených administrativních změn a úprav.

MENU

Vyhledávání