IV. Valná hromada Eye-T.cz

13. listopadu 2013

Logo Eye-T.cz

V neděli 10. listopadu 2013 se v Úpici konala IV. Valná hromada občanského sdružení Eye-T.cz. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla jednoznačně splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu sdružení schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti sdružení za uplynulé období.

Na minulém zasedání Valné hromady pověřili přítomní členové Výkonnou radu úkolem připravit dostatek podkladů k transformaci sdružení na novou právní formu v souladu s občanským zákoníkem, který má začít platit od 1. 1. 2014. K tomuto datu přestane platit zákon o sdružování a s ním i právní forma "občanské sdružení".

V souladu s tímto zadáním přednesl předseda zprávu shrnující nejpodstatnější body týkající se stávajících občanských sdružení, tak jak byly tyto záležitosti aktuální k začátku podzimu t. r. (situace totiž není nejpřehlednější a nemálo věcí ještě není jasně vymezeno). Z následné diskuze vyplynulo a posléze bylo zasedáním schváleno:

  • problematika bude nadále sledována,
  • po 1. lednu 2014 nebudou v oblasti transformace prozatím podniknuty žádné kroky a bude se pozorovat a analyzovat všeobecná praxe,
  • na příštím zasedání Valné hromady předloží předseda aktuální stav sledované problematiky a bude opětovně jednáno o dalším postupu.

MENU

Vyhledávání